फोटो गैलरी -

पुस्तकोपहार 2019

एलबम्स

PUSTAKOUPHAR 2019 पुस्तकोपहार 2019 निर्मित - 06-04-2019

FAREWELL PARTY 23.02.2019 Farewwll party 23.02.2019 निर्मित - 23-02-2019

Thinking Day 22.02.2019 Thinking Day 2019 निर्मित - 23-02-2019

NISD Workshop 13.02.2019 NISD Workshop 13.02.2019 निर्मित - 13-02-2019

Mahatma Gandhi Shaeedi Diwas 150 Mahatma Gandhi Shaeedi Diwas 150 निर्मित - 30-01-2019

Republic day Celebration 2019 Republic day Celebration 2019 निर्मित - 26-01-2019

Hindi Pakhwara 2918 हिंदी पखवाडा २०१८ निर्मित - 12-10-2018

GANDHI JAYANTI 2018 गांधी जयंती 2018 निर्मित - 02-10-2018

SPIC MACAY 2018 स्पिक मैकेये 2018 निर्मित - 22-09-2018

SWACHTA PAKHWADA - 15.09.2018 स्वच्छता पखवाड़ा -15.09.2018 निर्मित - 15-09-2018

Teacher शिक्षक दिवस 2018 निर्मित - 05-09-2018

Green Day 2018 ग्रीन डे निर्मित - 05-09-2018

Swachhta Awareness Days Swachhta Awareness Days निर्मित - 04-09-2018

YOGA DAY CELEBRATION 2018 योग दिवस 2018 निर्मित - 21-06-2018


PRYATAN PARV पर्यटन पर्व निर्मित - 26-10-2017


हिंदी पखवाड़ा हिंदी पखवाड़ा निर्मित - 25-09-2017

स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़ा निर्मित - 24-09-2017